Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
X
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική Cookies ή/και τροποποιήσετε την επιλογή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα Πληροφορίες/Εργαλεία -> Πολιτική Cookies.
AstroBank
MiFID
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

Η Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για την εναρμόνιση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ευρώπη.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το τι είναι και για το πώς σας επηρεάζει ως επενδυτή.

- Τι είναι η MiFID II;
- Από την MiFID I στην MiFID II
- Σε ποιους εφαρμόζεται η MiFID II;
- Τι αφορούν οι διατάξεις της MiFID II;
- Πώς επωφελούνται οι επενδυτές από την MiFID II;
- Ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες αφορά η MiFID II;
- Υπάρχουν αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τους επενδυτές;
- Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συναλλάσσομαι με την AstroBank Limited μετά την εφαρμογή της MiFID II;


Τι είναι η MiFID II;

Η αρχική οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID Ι) ενσωματώθηκε στο Κυπριακό δίκαιο με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 (Ν. 144(I)/2007) και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου του 2007. Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της MiFID, η οποία έλαβε τη μορφή αναθεωρημένης οδηγίας και νέου κανονισμού. Ως αποτέλεσμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την Οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, αποκαλούμενες κοινώς ως MiFID II και MIFIR, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο θεσμικό πλαίσιο ενσωματώθηκε στο Κυπριακό δίκαιο με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017 (Ν. 87(I)/2017) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 3η Ιανουαρίου 2018.       


Από την MiFID I στην MiFID II

Η τροποποίηση της Οδηγίας MiFID I ήταν αναγκαία μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Περαιτέρω, προσπάθησε να αντιμετωπίσει ζητήματα και ελλείψεις που δημιουργήθηκαν από την MiFID I.

Η MiFID I είχε σκοπό την εναρμόνιση των αρχικών απαιτήσεων αδειοδότησης και λειτουργίας εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων κανόνων δεοντολογίας. Προέβλεπε επίσης για την εναρμόνιση ορισμένων προϋποθέσεων που διέπουν τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών. Η MiFID II διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της MiFID I σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα και τόπους διαπραγμάτευσης και επεκτείνεται σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά και δραστηριότητες που δεν ρύθμιζαν από τη MiFID I στοχεύοντας την ενίσχυση του πλαισίου διαφάνειας, όπως μέσω των υποχρεώσεων δημοσίευσης πληροφοριών (RTS 28 & RTS 27) όπου η Τράπεζα ως πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να δημοσιεύει πληροφορίες για την ταυτότητα των τόπων εκτέλεσης και την ποιότητα της εκτέλεσης, μεταξύ άλλων τεχνικών προτύπων.

Το καθεστώς διαφάνειας κάτω από το πλαίσιο της MiFID II έχει επεκταθεί με την απαίτηση γνωστοποίησης της συναλλαγής πριν και μετά τη συναλλαγή.

Σε ποιους εφαρμόζεται η MiFID II;

Η MiFID II εφαρμόζεται στους ακόλουθους συμμετέχοντες στην αγορά:

• Πιστωτικά ιδρύματα όταν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και/ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες
• Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
• Διαχειριστές αγοράς
• Παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων
• Επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• Όλους τους χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλλόμενους όπως ορίζονται στο Άρθρο 2(8) του Κανονισμού για τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους και τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (EMIR) και σε όλους τους μη χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλλόμενους που εμπίπτουν στο Άρθρο 10(1)(β) του EMIR
• Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους και πρόσωπα με δικαιώματα ιδιοκτησίας επί δεικτών αναφοράς.

Επιπρόσθετα, Ευρωπαϊκοί πάροχοι υπηρεσιών MiFID που έχουν παραρτήματα εκτός του ΕΟΧ μπορεί να επηρεάζονται από την MiFID λόγω των σχέσεων τους με επιχειρήσεις του ΕΟΧ μπορεί να επηρεάζονται έμμεσα από την MiFID II.

Τι αφορούν οι διατάξεις της MiFID ΙΙ;

Ο σκοπός του νέου νομικού πλαισίου είναι η ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και η βελτίωση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών καθιστώντας τις πιο αποτελεσματικές, ανθεκτικές και διαφανείς.  Ένας άλλος βασικός σκοπός της MiFID II είναι η εισαγωγή ελέγχων στην αγορά συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC) με την ίδρυση Μηχανισμών Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) για τη σύλληψη συναλλαγών που διαφορετικά θα εκτελεστούν OTC αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια πριν και μετά τη διαπραγμάτευση.
Η MiFID II επέκτεινε τις απαιτήσεις της MiFID I σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

• Νέες απαιτήσεις αναφορικά με τη δομή της αγοράς
• Νέες και επεκταμένες απαιτήσεις αναφορικά με τη διαφάνεια
• Νέοι κανονισμοί αναφορικά με την έρευνα και τις αντιπαροχές
• Νέες απαιτήσεις αναφορικά με την παρακολούθηση του προϊόντος για κατασκευαστές και παροχείς χρηματοπιστωτικών προϊόντων και δομημένων καταθέσεων (προϊόντα MiFID)
• Εισαγωγή εναρμονισμένου καθεστώτος των ορίων θέσης.

Πώς επωφελούνται οι επενδυτές από την MiFID II;

Η προστασία των επενδυτών ενδυναμώνεται μέσω της εισαγωγής νέων απαιτήσεων σχετικά με την παρακολούθηση προϊόντων και την παροχή ανεξάρτητων επενδυτικών συμβουλών, την επέκταση των υφιστάμενων κανόνων στις δομημένες καταθέσεις και τη βελτίωση των απαιτήσεων σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης των διοικητικών οργάνων, των αντιπαροχών, της πληροφόρησης και ενημέρωσης των πελατών, των διασταυρούμενων πωλήσεων, την αμοιβή του προσωπικού και την βέλτιστη εκτέλεση εντολών.

Περαιτέρω, οι διατάξεις της MiFID II έχουν άμεση θετική επίδραση στους επενδυτές, καθώς προβλέπουν για:

• την κατηγοριοποίηση των επενδυτών, ανάλογα με τις επενδυτικές γνώσεις και εμπειρία τους,
• την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για τον επενδυτή κατά την εκτέλεση εντολών του/της
• την αξιολόγηση της καταλληλότητας και συμβατότητας των επενδυτικών συναλλαγών, προκειμένου να προτείνεται στον κάθε επενδυτή η επενδυτική λύση που πραγματικά τους ταιριάζει χωρίς να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που θέλουν
• την ενημέρωση των επενδυτών για προμήθειες και πιθανές αντιπαροχές
• την ενημέρωση των επενδυτών για την Πολιτική Συγκρούσεων Συμφερόντων της Τράπεζας
• την γνωστοποίηση των πέντε κορυφαίων τόπων εκτέλεσης βάσει των όγκων συναλλαγών για όλες τις εκτελεσμένες εντολές πελατών.


Ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες καλύπτονται από τη MiFID II;

Η MiFID ΙΙ αφορά το σύνολο των επενδυτικών προϊόντων / υπηρεσιών όπως:

• Κινητές αξίες
• Μέσα χρηματαγοράς
• Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
• Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης
• Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
• Συμβάσεις ανταλλαγής
• Προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων
• Παράγωγα       
• Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών
• Όλα τα δικαιώματα εκπομπής
• Δομημένα προϊόντα κλπ.

Μη – επενδυτικά προϊόντα όπως καταθέσεις, δάνεια και συναλλαγές όψεως σε συνάλλαγμα και εμπορεύματα εξαιρούνται.

Υπάρχουν αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τους επενδυτές;

Οι διατάξεις της MiFID II έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Τράπεζα ως μέρος της υφιστάμενης δέσμευσης και πολιτικής της να παρέχει υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών. Οι αρχές σχετικά με την ειλικρινή, δίκαιη και επαγγελματική μεταχείριση όλων των επενδυτών βρίσκονται ήδη στον πυρήνα της Τράπεζας μας.

Η επίδραση του νέου νομοθετικού πλαισίου θα ωφελήσει τους επενδυτές λόγω της
διαθεσιμότητας όλων των απαραίτητων πληροφοριών και της αυξημένης προστασίας που παρέχετε στους μεμονωμένους επενδυτές, οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν επαρκή γνώση και πείρα.

Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συναλλάσσομαι με την AstroBank Limited μετά την εφαρμογή της MiFID II;

• Κατηγοριοποίηση Πελατών
Οι τρεις κατηγορίες πελατών βάσει της MiFID ΙΙ είναι οι ίδιες με τις κατηγορίες βάσει της MiFID Ι. Ως εκ τούτου, οι πελάτες θα κατηγοριοποιούνται ως Ιδιώτης, Επαγγελματίας και Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος.
Με την εισαγωγή της MiFID II οι ακόλουθοι πελάτες θα ενημερώνονται αναφορικά με την κατηγοριοποίηση τους:
- Νέοι πελάτες, και
- Πελάτες τους οποίους η κατηγοριοποίηση τους έχει αλλάξει βάσει της MiFID ΙΙ.
Παράδειγμα αποτελούν ορισμένοι δήμοι και τοπικές δημόσιες αρχές που θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως επαγγελματίες πελάτες βάσει της MiFID Ι οι οποίοι θα θεωρούνται ιδιώτες πελάτες βάσει της MiFID ΙΙ.
Η προστασία που αποδίδεται στους πελάτες θα διαφοροποιείται αναλόγως της κατηγοριοποίησης τους. Σε αυτή τη βάση στους Ιδιώτες Πελάτες θα αποδίδεται η μέγιστη προστασία και θα λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σε σύγκριση με τους Επαγγελματίες Πελάτες και τους Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους. Η οποιαδήποτε επικοινωνία με τους πελάτες θα πρέπει να είναι δίκαιη, σαφής και μη παραπλανητική.

• Έλεγχος συμβατότητας και καταλληλότητας
Για κάθε πελάτη πρέπει να δημιουργείται ένα επενδυτικό προφίλ βάσει των προσωπικών αναγκών, των χαρακτηριστικών και προθέσεις των πελατών, τα οποία θα προσδιορίσουν τους στόχους και τις προσδοκίες τους από τις επενδύσεις τους, καθώς και το επίπεδο κινδύνου που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν. Ως εκ τούτου όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα προτείνονται θα πρέπει πλέον να συνάδουν με το επενδυτικό του προφίλ. Επιπρόσθετα, βάσει της MiFID II για ορισμένους τύπους πολύπλοκων επενδύσεων, μπορεί να ζητηθούν από τους πελάτες πρόσθετες ερωτήσεις προτού μπορέσουν να επενδύσουν σε αυτές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για αυτούς και ότι κατανοούν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος. Η Τράπεζα πρέπει να κατανοεί τις γνώσεις και την εμπειρία του πελάτη στον τομέα των επενδύσεων σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας που απαιτείται.

• Βέλτιστη εκτέλεση εντολών
Η προστασία των επενδυτών ενισχύεται με την υποχρέωση να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος προς τους πελάτες όταν εκτελούν εντολές. Σε αυτή τη βάση, λαμβάνονται υπόψη η τιμή, το κόστος, η ταχύτητα, η πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, το μέγεθος, η φύση ή οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας σχετικός με την εκτέλεση της εντολής.

• Συγκρούσεις συμφερόντων
Η Τράπεζα έχει θέσει σε εφαρμογή πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους για τον εντοπισμό και την πρόληψη ή τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ της ίδιας και των πελατών της ή μεταξύ πελατών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παροχής από την Τράπεζα επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών και/ή τραπεζικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Περαιτέρω, η Τράπεζα πρέπει να ενημερώνει εάν οι συμβουλές που παρέχονται είναι σε ανεξάρτητη ή περιορισμένη βάση.

• Κόστος, συναφείς χρεώσεις και αντιπαροχές
Θα παρέχονται σαφείς πληροφορίες για όλα τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Επιπρόσθετα, κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της, η Τράπεζα μπορεί να λαμβάνει ή να καταβάλλει αμοιβές, προμήθειες ή άλλα μη χρηματικά οφέλη (αντιπαροχές) προς τρίτους ή από τρίτους. Η Τράπεζα θα πρέπει να ενημερώνει τους πελάτες της σε ετήσια βάση για τα πραγματικά ποσά των πληρωμών ή των αντιπαροχών που εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν.

• Εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών επενδυτικών αγορών
Μέσω της MiFID I, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, με στόχο την προώθηση δίκαιων, διαφανών, αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων χρηματοπιστωτικών αγορών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίστηκε υψηλός βαθμός εναρμονισμένης προστασίας για τους επενδυτές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως κινητές αξίες, ομόλογα ή παράγωγα. Ωστόσο, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, ήταν σαφές ότι χρειαζόταν ένα πιο ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και για την διαχείριση της ανάπτυξης νέων πλατφόρμων διαπραγμάτευσης και δραστηριοτήτων. Συνεπώς, η MiFID II αποσκοπεί στην ενίσχυση των κανόνων για τις αγορές κινητών αξιών μέσω:
- της διασφάλισης ότι η οργανωμένη διαπραγμάτευση πραγματοποιείται σε ρυθμιζόμενες πλατφόρμες
- της εισαγωγής κανόνων για αλγοριθμικές συναλλαγές και συναλλαγές υψηλής συχνότητας
- της βελτίωσης της διαφάνειας και της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των αγορών παραγώγων, και την αντιμετώπιση ορισμένων ελλείψεων στις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων
- της ενίσχυσης της προστασίας των επενδυτών και της βελτίωσης των κανόνων δεοντολογίας, καθώς και των όρων ανταγωνισμού κατά τη διαπραγμάτευση και την εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών μέσων.